Logo Kozłów Gmina

Posiłek w domu i w szkole

UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WŁASNYCH DOTOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2021.

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).  
Celem dotacji  jest  zapewnienie  obsługi  zadań zleconych, o których mowa w  art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 tj.

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • dożywianie dzieci;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z  art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy  o pomocy społecznej  realizowanych przez gminę , do których  należy:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących Ośrodka.


Na podstawie  Umowy nr 69/OPS/2021 z dnia  4 marca 2021 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości  41.432,00 zł.
Całkowity koszt zadania  na rok 2021 wynosi: 51.790,00 zł

 

Gmina Kozłów-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program ,,Posiłek w szkole i w domu’’ jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa.

Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w udzielaniu pomocy w formie posiłku,świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w wysokości 80% .

Program posiłek w szkole i w domu”” skierowany jest zarówno do dzieci,uczniów jak i osób starszych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj.150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Po weryfikacji całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 33 061.25 w tym:

 • wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa - 26 449,00

 • środki własne gminy - 6 612,25


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program ten polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku,świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej .

Kryterium dochodowe osoby lub rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego osoby lub rodziny uprawnionej do świadczeń z pomocy społecznej .

Program "Posiłek w szkole i w domu" jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa.

 • przy dożywianiu dzieci w szkołach w - 80%

Całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 25.029 z w tym środki z budżetu państwa 20 023 zł.


 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.