Logo Kozłów Gmina

Rewitalizacja

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

 

Zarządzenie w sprawie powołania komitetu rewitalizacji(01.02.2018)

Zarządzenie nr 14/2018 Wótja Gminy Kozłów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji do pobrania tutaj.


Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji(01.02.2018)

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji. Więcej informacji na stronie BIP.


Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji. Więcej informacji na stronie BIP.


Wynik konsultacji społecznych

INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY KOZŁÓW W SPRAWIE ZADAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI 
DO POBRANIA: INFORMACJA 


GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2016-2025 DLA GMINY KOZŁÓW PO ZMIANACH

DO POBRANIA: GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2016-2025 DLA GMINY KOZŁÓW PO ZMIANACH 
ZMIANY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE W OBSZARZE REWITALIZACJI GMINY KOZŁÓW


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo 

W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla gminy Kozłów, Wójt Gminy Kozłów informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kozłów w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Konsultacje prowadzone są w zgodzie z art. 6 Ustawy z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji tzn. prowadzone są w następujących formach: przesyłanie uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej i e-mail - interesariusze mogą przesyłać uwagi za pośrednictwem formularza konsultacyjnego na adres mailowy gmina@kozlow.pl lub adres tradycyjny: Urząd Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów, z dopiskiem: _Komitet Rewitalizacji - konsultacje_ zbieranie uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są: Anna Gaik, Michał Syska - Urząd Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów, pokój nr 35, w godzinach pracy urzędu (od 7:00 do 15:00); spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dn. 20.06.2017 o godzinie 11:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie. 

Konsultacje rozpoczynają się dn. 8 czerwca 2017 roku i potrwają do dn. 10 lipca (włącznie) 2017 roku. 

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i formularz konsultacyjny dostępne są: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce "Konsultacje projektów""; na stronie internetowej Gminy w zakładce "Gminny Program Rewitalizacji"; w Urzędzie Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów, pok. 35 w godzinach pracy urzędu. 

Komitet Rewitalizacji w założeniu jest organem doradczym Wójta, a także forum dyskusji na temat kierunków rewitalizacji Gminy. W jego skład wchodzą urzędnicy, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Członkowie Komitetu wybierani są spośród osób, które zgłosiły swoją kandydaturę, a także wyróżniają się dotychczasowymi osiągnięciami i doświadczeniem w pracy na rzecz społeczności lokalnej. 

OGŁOSZENIE WRAZ Z DOKUMENTAMI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE BIP.


Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów

 

UCHWAŁA NR XXVIII/177/2017 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów 
 

 
(dokument do pobrania)

 


 


Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłów

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Kozłów, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353 z póź. zm.) 
 

informujeo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów 
Zgodnie z art. 57 pkt 1 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 wskazanej wyżej Ustawy wystąpiono do:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 
2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie 

z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów". 

Obydwie instytucje wyraziły zgodę na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w dokumentu, przy czym: 

1. Decyzja w przedmiotowej sprawie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie została zawarta w piśmie nr oo.410.1.70.2017.JM z dn. 25.04.2017. 
2. Decyzja w przedmiotowej sprawie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie została przekazana w piśmie nr NS.9022.10.193.2017 z dn. 18 kwietnia 2017r. 

Treść niniejszego obwieszczenia została opublikowana na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów. 

Do pobrania:
Pismo MPWIS
Pismo RDOŚ

 


Ogłoszenie Wójta Gminy Kozłów

INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KOZŁÓW NA LATA 2016 - 2025 
Do pobrania: INFORMACJA 
Do pobrania: INWESTYCJE W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI


Ogłoszenie Wójta Gminy Kozłów

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) zawiadamiam
 

o podjęciu przez Radę Gminy Kozłów Uchwały nr XXV/163/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów


 

Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów bip.malopolska.pl/ugkozlow, na stronie internetowej Gminy Kozłów: www.kozlow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów. Dokumentacja sprawy jest ponadto udostępniona do wglądu w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pok. nr 35. 

 


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kozłów 

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Kozłów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kozłów. Dokument wyznacza kierunki działań naprawczych w obszarze rewitalizacji gminy na lata 2016 - 2025. 

Interesariusze konsultacji społecznych: 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, 
Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 
Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 
Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1; 
Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 
Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
Organy władzy publicznej; 
Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Konsultacje rozpoczynają się dn. 17 marca 2017 roku i potrwają do dn. 18 kwietnia 2017 roku, przy czym odbywać się będą w formie: 

Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Kozłów w pokoju nr 35 
Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email gmina@kozlow.pl . 

Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się: 
dnia 27.03.2017r. o godzinie 16:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie 


Spotkania z grupami przedstawicielskimi - z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Gminy, które odbędzie się: 
dnia 28.03.2017r. o godzinie 16:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie 
Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów. 
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.kozlow.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 35. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych. 
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. 

Osoba odpowiedzialna 
Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy są: Anna Gaik, Michał Syska.


Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Kozłów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Interesariusze konsultacji społecznych 
Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
8. Organy władzy publicznej;
9. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 19 stycznia 2017 r. i potrwają do dn. 18 lutego 2017 r., przy czym odbywać się będą w formie:
1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy - pokój nr 35
2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email: gmina@kozlow.pl. 
3. Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 30.01.2017 o godzinie 16.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie
4. Spotkania z grupami przedstawicielskimi (przedsiębiorcy, rolnicy), które odbędzie się dnia 01.02.2017 o godzinie 16.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów. 

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.kozlow.pl, w Biuletynie Infornacji Publicznej w zakładce Konsultacje projektów Programy i projekty oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 35 . Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych. 

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. 

Osoba odpowiedzialna
Osobami odpowiedzialnymi za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Anna Gaik, Michał Syska 

Dokumenty do pobrania:

DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY KOZŁÓW - PROJEKT 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY KOZŁÓW

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kozłów

Obszar zegradowany i rewitalizacji Gminy Kozłów

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.