Logo Kozłów Gmina

News

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów terenowych

15.06.2020

Wójt Gminy Kozłów - Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego , który odbędzie się w dniach 1 września – 30 listopada 2020 roku na terenie gminy Kozłów.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

 1) pełnoletnich;

 2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

 3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

 4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

 5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie oraz  na stronie internetowej www. kozlow.pl .

Oferta powinna zawierać:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie w tym przestępstwa skarbowe
  3. Informację dotyczącą RODO

Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kozłowie w kopercie z dopiskiem  „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.”  Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu.

Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenia, które zakończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. Dyrektor Urzędu Statystycznego - jako Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w2020 r. (Dz.U.2019 poz. 1728).

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Albert Konieczkowicz, tel. 41 38 41 048 wew. 42

Wójt Gminy Kozłów
Gminny Komisarz Spisowy
Jan Zbigniew Basa

Dokumenty do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa skarbowe 

3. Informacja dotycząca RODO

4. Procedura naboru na rachmistrzów

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.