Logo Kozłów Gmina

News

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

18.02.2020

Kozłów 2020-02-19

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Stanowisko pracy: pracownik socjalny

Wymiar czasu pracy: pełny etat/40 godzin tygodniowo/

Wymagania niezbędne :

1.Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych wymogów:

a/posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

b/ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

c/ukończenie do dnia 31 grudnia 2013r studiów wyższych o specjalności przygotowawczej do

zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:pedagogika,pedagogika

specjalna,politologia,polityka społeczna,psychologia,socjologia,nauki o rodzinie.

2.obywatelstwo polskie;

3.nieposzlakowana opinia

4.osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

5.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

7.znajomość przepisów z zakresu:ustawy o pomocy społecznej,kodeksu postępowania

administracyjnego,ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,ustawy o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej,ustawy RODO;

8.znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe

*doświadczenie w pracy w zespole,

*prawo jazdy kategorii B

*odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej,

*ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

*dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej,

*umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji,

*gotowość do podnoszenia kwalifikacji,empatia,asertywność.

Zakres czynności

1/ w ramach pracy socjalnej między innymi:

a/ rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców danego rejonu we współpracy Zespołu do spraw pomocy specjalistycznej i asystenty rodzinnej,

b/przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych i w ramach realizacji gminnych programów osłonowych oraz wnioskowanie o wskazane formy pomocy,

c/prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalnych,

d/prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,

e/realizacja zadań z ustawy o pomocy społecznej,oraz innych ustaw,w tym w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

f/praca w programie Helios.

g/rozpoznawanie zjawiska bezdomności,

h/kierowanie osób starszych do DPS

i/ inne prace które będą zawarte w zakresie czynności po zatrudnieniu.

Wymagane dokumenty

1.własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2.własnoręczny życiorys/CV/

3.wypełniony koncesjonariusz osobowy dla osób obiegających się o zatrudnienie,

4/kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

5.kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę kwiecień 2020rok

Miejsce i termin składania ofert.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie

32-241 Kozłów

do 31 marca 2020r

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3841033

 

KIEROWNIK GOPS

Grażyna Kołakowska

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.